Provincie op nieuwe wegen

geplaatst op donderdag 23 mei 2013

Op donderdag 23 mei keurde de provincieraad het nieuwe bestuursakkoord met Vlaanderen  goed.

Het nieuwe bestuurakkoord bepaalt hoe de Provincie invulling kan geven aan de bevoegdheden die haar in verschillende sectorale decreten werden toegekend. Met de verandering van het takenpakket, gaan ook financiële verschuivingen gepaard: in totaal wordt bijna 8,5 miljoen euro naar Vlaanderen overgedragen.

Via het nieuwe akkoord werd de opentaakstelling van de Provincies aangepast; dit betekent een grote verandering voor culturele en persoonsgebonden bevoegdheden van het provinciebestuur.

Welzijn

Zo mag het provinciebestuur voor de bevoegdheid Welzijn, ondermeer niet langer infrastructuursubsidies en individuele premies toekennen. Als gevolg hiervan wordt ongeveer 4 miljoen euro van het provinciebudget overgeheveld naar Vlaanderen. Wat de Provincie op vlak van Welzijn verder kan uitbouwen is onder andere de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare jongeren en de ‘sociale kaart en sociale planning’.  

Cultuur

Wat betreft Cultuur is het zo dat de Provincies niet langer bevoegd zijn voor restauratiepremies onroerend erfgoed, of voor de subsidiëring van kunstenhuizen, cultuur- en gemeenschapscentra. Ook organisaties gesubsidieerd binnen het kunstendecreet, landelijke koepelorganisaties amateurkunsten of landelijke organisaties sociaal-cultureel volwassenenwerk kunnen niet langer op subsidies vanuit het provinciebestuur rekenen. De Provincie zal wel projectmatig bovenlokale sociaal-culturele initiatieven, professionele kunsten en circusorganisaties met bovenlokaal belang kunnen steunen, op voorwaarde dat er geen dubbelfinanciering met Vlaanderen is. Ook monumentenwacht, het depotbeleid en publiekswerking in het kader van onroerend erfgoed mogen verder uitgebouwd worden.

Met deze nieuwe taakstelling gaat een verschuiving van 4 miljoen euro naar Vlaanderen gepaard.  

Sport

Voor de bevoegdheid Sport kan er gesteld worden dat subsidies voor topsportwerking zullen moeten gestopt worden. Sport voor personen met een handicap, de regionale werking in de sportsector en het organiseren van bovenlokale sportevenementen kan wel nog. Ook het toekennen van infrastructuursubsidies en het organiseren van de ‘West-Vlaamse Sportprijzen’ zal behouden blijven. Aan deze verandering van taken is een verschuiving van zo’n 400.000 euro verbonden.  

Interne staatshervorming

De nieuwe taakstelling is het gevolg van de uitwerking van de interne staatshervorming waarmee de Vlaamse regering wil komen tot een efficiënter en effectiever bestuur in Vlaanderen.   De goedkeuring van het bestuursakkoord betekent het einde van een periode van onzekerheid voor het provinciebestuur. De nieuwe afspraken met Vlaanderen zullen in het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019 en het ontwerpbudget 2014 van de Provincie verwerkt worden.   Het provinciebestuur reageerde reeds pro-actief op deze uitdaging door heel wat provinciale reglementen op te heffen en nieuwe impulsreglementen voor te bereiden. Tijdens de afgelopen raadszittingen werden enkele daarvan reeds aan de provincieraad voorgelegd en reeds goedgekeurd.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: