10 artikels

Stad Brugge koopt 6,3 hectare en hoeve met erfgoed om Sint-Pietersplas uit te breiden

geplaatst op dinsdag 01 september 2020

Het gebied Sint-Pietersplas in Brugge krijgt binnenkort een uitbreiding. De Stad koopt er 6,3 hectare grond aan. Het gebied grenst aan de Blankenbergse Dijk in het oosten en de N31 in het westen. “We willen een laagdynamisch recreatiegebied realiseren dat rekening houdt met de kwaliteiten van het omgevend landschap”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs bedraagt 880.000 euro voor de hoeve met de 6,3 hectare. Het gaat hier om een strategische verwerving.

Uniek natuur- en recreatiegebied

Het gebied Sint-Pietersplas vormt een uniek natuur-en recreatiegebied. Op de 16 ha grote plas is watersport ontwikkeld die surfen, kajakken en zeilen mogelijk maakt. Ook rondom de vijver is er recreatief gebruik voorzien. De Stad gaf het landschap rond de plas al meer inhoud door de heraanleg van boomgaarden en de aanplanting van hoofdzakelijk meidoornhagen. De totale site is nu al 32 hectare. “Met de aankoop realiseren we een grote uitbreiding van het recreatiedomein”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

Blankenbergse Dijk

“De Blankenbergse Dijk werd in de 11de eeuw aangelegd tussen Sint-Pieters en Blankenberge. Tegenwoordig zorgen de restfragmenten van deze dijk en een aantal aansluitende polderwegen voor een rustige en landelijk gelegen fietsverbinding tussen Brugge en verschillende polder- en kustgemeenten. De toekomstvisie zal mede worden bepaald door een masterplan”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Masterplan

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport Franky Demon beaamt dit: “De Stad zal een masterplan opmaken voor drie zones in het gebied rond de Sint-Pietersplas. Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven en BUUR werd gisteren in het college aangesteld. Bedoeling is om de activiteiten inzake sport en recreatie te kunnen uitbreiden in zone 1 en 3 (links van de Blankenbergse Dijk) en rechts in zone 2 is het bedoeling dat er een camping komt (geen vakantiehuisjes). De Sint-Pietersplas kan de Brugse Blaarmeersen worden.”

“Doelstelling van het opmaken van een masterplan voor de Sint-Pietersplas is om het gebied verder uit te bouwen tot recreatieve groenpool. Waar veel kan gesport en genoten worden van de natuur. Er zijn veel spelers in het gebied die elk op hun eigen manier willen ontwikkelen. De Stad neemt dan ook graag de regierol op zich om een masterplan op te maken om zo op korte termijn de potenties van het gebied optimaal te benutten en anderzijds een kader te hebben om op langere termijn nieuwe initiatieven af te toetsen.

Een opportuniteit op korte termijn is de aankoop van de hoeve Blankenbergse Dijk 155 om zo binnen het gebied een strategische grondpositie te verwerven. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg van extra voetbalvelden”, zegt schepen Franky Demon.

Buffering en herbestemming hoeve

De Blankenbergse Dijk 155 staat al jaren leeg, maar recent werd ook drie hectare recreatiegrond mee aangeboden. “In mijn verlof nam ik dan ook de koe bij de horens. Ik vroeg schattingsverslagen op via onze dienst Eigendommen en ging gesprekken aan met de eigenaar en vond steun bij de collega’s schepenen.

Het is strategisch omdat we zo het openbaar domein kunnen vergroten en voor iedereen toegankelijk maken, kunnen bufferen met groen en bomen aan de zijde van de Expresweg, mooie wandelpaden creëren en aan landschapsinrichting doen en mogelijkheden onderzoeken voor herbestemming van de hoeve en uitbreiding van sport- en recreatiemogelijkheden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

Eventuele aanplanting bos

De hoevegebouwen grenzen aan het domein van de Sint-Pietersplas. “De gebouwen liggen wel in gebied voor dag- en verblijfsrecreatie en komen dus in aanmerking voor een recreatieve invulling. We beogen dat deze gebouwen later kunnen bijdragen tot versterking van het recreatieve aspect van de Sint-Pietersplas. De landbouwgrond zelf ten noorden van de hoeve die deel uitmaakt van het goed leent zich er toe om een bos aan te planten of eventueel later te ruilen met een ander stuk grond”, legt schepen Van Volcem uit.  

“Brugge gaat vooruit en als burgemeester ben ik zeer tevreden met strategische aankopen die de toekomst van Brugge mooier maken en waar de Bruggeling zal kunnen genieten en sporten. De Stad kocht eerder ook site De Lijn en Veltempark en nu de Sint-Pietersplas als openbaar domein”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Een volgende stap in Brugse stadiondossier(s)

geplaatst op dinsdag 01 september 2020

Het Brugs stadsbestuur heeft kennis genomen van een belangrijke nieuwe stap in de Brugse stadiondossiers. Eind vorige week liet Club Brugge weten dat ze intern een volgende stap gezet hebben in het proces richting nieuw stadion op de Olympiasite.

De voorbije maanden werd een internationale ‘design & build’-procedure doorlopen en Club Brugge koos nu een consortium waarmee ze willen samenwerken. Het consortium en het ontwerp werden, zoals door Stad Brugge ook gevraagd aan Club Brugge, onmiddellijk in primeur voorgesteld aan de buurt. Dit tweede buurtinfomoment, dat noodgedwongen online (‘corona-proof’) moest doorgaan, werd massaal gevolgd.

Club Brugge legde er de klemtoon op dat dit nog geen definitief voorstel is en dat er nog ruimte is voor verdere verfijning van het ontwerp.

Burgemeester Dirk De fauw: “Voor Stad Brugge blijft de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 januari 2020 het globaal kader voor de beoordeling van het project van Club Brugge. Uit de eerste digitale voorstelling van het weerhouden projectvoorstel blijkt duidelijk dat het weerhouden ontwerpteam maximaal rekening hield met de bezorgdheden en aanbevelingen van de Stad. Kort samengevat moest:

  • het nieuw stadionontwerp deel uitmaken van een kwalitatief ruimtelijke (park)omgeving dat publiek toegankelijk is voor de buurt;
  • gezocht worden naar de optimale inplanting van het stadion ten opzichte van de buurt;
  • maximaal ingezet worden op nieuwe geluids- en lichttechnieken om eventuele hinder op wedstrijdmomenten maximaal te reduceren;
  • moest een sterk pakket aan ondersteunende en milderende maatregelen uitgewerkt worden in functie van verkeer en mobiliteit, waarbij concrete initiatieven voorzien worden rond slimme mobiliteits- en parkeeroplossingen op wedstrijddagen;
  • Club Brugge de omwonenden maximaal betrekken en consulteren doorheen het ontwerpproces teneinde maximaal een draagvlak te realiseren.”

“Het is voor Stad Brugge belangrijk dat er nog een periode voorzien is voor verder overleg met alle betrokken partijen. Zo kan men nog opmerkingen en suggesties geven en is er mogelijkheid om een antwoord te bieden aan eventuele bezorgdheden”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Na de online webinar is nu concreet ook de mogelijkheid voorzien voor de buurtbewoners om individueel de plannen te gaan bekijken in het ‘Club Stadion Loket’. Dit loket zal, mits voorafgaandelijke reservatie via Club Brugge, beschikbaar zijn van:

  • maandag 24 augustus t.e.m. donderdag 27 augustus van 16u tot 19u;
  • maandag 31 augustus t.e.m. donderdag 3 september van 16u tot 19u.

Stad Brugge vraagt dan ook dat buurtbewoners echt gebruik maken van deze mogelijkheid. Los daarvan kunnen vragen ook nog steeds gesteld worden op het mailadres nieuwstadion@clubbrugge.be .

Omgevingsvergunning

Op basis van de ontvangen suggesties en bemerkingen zal het ontwerpteam van Club Brugge het definitieve ontwerp en de omgevingsvergunning finaliseren, om vervolgens in de loop van het najaar de aanvraag in te dienen bij de bevoegde administraties. Stad Brugge zal pas op dat moment, als adviesverlenende instantie, een advies verlenen op het finale aanvraagdossier.

Burgemeester Dirk De fauw: “Voor Stad Brugge is er natuurlijk een onlosmakelijke link met het stadionproject van Cercle Brugge. Alle voorwaarden en garanties die opgenomen waren in het collegebesluit van 10 januari blijven onverminderd van toepassing.
Net zoals Stad Brugge wordt Cercle Brugge nu geïnformeerd over de plannen van Club Brugge. Stad Brugge zal, zoals dat tot op vandaag met alle partijen het geval is, verder met beide voetbalploegen gesprekken voeren om tot een goede afstemming te komen.

Cercle

 

Cruciaal element voor Cercle Brugge blijft het arrest van de Raad van State dat een definitieve uitspraak doet over beroepen tegen de ruimtelijke bestemming van o.a. de site Blankenbergse Steenweg. De laatste pleidooien in de lopende procedure vinden begin september plaats, wat de hoop doet ontstaan dat er uiterlijk tegen eind september eindelijk duidelijkheid zal verschaft worden door de Raad van State. Dat zal dan opnieuw een volgende noodzakelijke stap zijn richting totaaloplossing voor beide ploegen.”

Conclusie: het akkoord dat Club Brugge bereikt heeft met het consortium is een belangrijke tussenstap die past in het oplossingsvoorstel zoals goedgekeurd begin januari. Het is een heel belangrijke vaststelling dat het weerhouden ontwerpteam sterk heeft ingezet op de bij aanvang geuite bezorgdheden.

Het voorgestelde ontwerp is compact en door gebruik van de moderne technieken en een slim technisch ontwerp wordt hinder voor de omwonenden maximaal beperkt. En voor de aspecten mobiliteit en verkeer worden al duidelijke oplossingsvoorstellen op tafel gelegd die nu samen met alle betrokken instanties en met de politie verder moeten uitgewerkt worden. 

Het stadsbestuur staat erop om het weerhouden consortium proficiat te wensen en om alle betrokken partners te danken om constructief mee te werken aan een proactieve oplossing voor deze belangrijke dossiers.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
10 artikels

archief: